Home > warranty Caroll

WARRANTY POLICY


for CAROLL PLAN.

အာမခံထဲတြင္ပါဝင္ေသာအစိတ္အပုိင္းမ်ား

အင္ဂ်င္စက္ပုိင္း

 • Cylinder block(စလင္ဒါအိုး)
 • Cylinder head(စလင္ဒါခါင္း)
 • Cylinder head cover(ဂတ္စတက္)
 • Piston(ပစၥတင္သီး)
 • Connecting rod
 • Crankshaft(ကင္းမ၀ွက္)
 • Oilpan
 • Engine front cover
 • Flywheel(အားထိန္းဘီး)
 • Camshaft
 • Inlet valve(ဘား)
 • Exhaust valve(ဘား)

AT, CVT

 • A/T Transmission(ေအာ္တုိဂီယာ)
 • Torque converter
 • A/T selector level(ဂီယာေဘာက္စ္)
 • Solenoid valve(ဘား)
 • CVT (Extoroidal CVTမပါပါ)

MT

 • Manual Transmission(manual ဂီယာ)
 • Clutch master cylinder(ကလပ္အိုး)
 • Clutch cover(ကလပ္ကာဘာ)
 • Clutch release bearing
 • Clutch release fork
 • * ယခုေရးထားေသာအစိတ္အပုိင္းမ်ားမွလြဲၿပီးအာမခံမေပးပါ။
 • * ေအာ္ရီဂ်င္နယ္မဟုတ္ေသာပစၥည္းတပ္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာပ်က္စီးမႈမ်ားမပါဝင္ပါ။
 • * မေတာ္တဆကားတုိက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာပ်က္စီးမႈမ်ားမပါဝင္ပါ။
 • * ေလာင္စာဆီ၊အလြယ္တကူကုန္ႏုိင္ေသာပစၥည္းလဲလွယ္မႈ၊ထပ္ျဖည့္မႈစသည္ကုိမလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာပ်က္စီးမႈမ်ားမပါဝင္ပါ။(ဆီ၊ခါးပတ္စသည္)

အာမခံအေၾကာင္းအရာ

အာမခံကာလႏွင့္ၾကာခ်ိန္

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရက္ကစၿပီး(၃)လ(သုိ့)၂၅၀၀kmမၿပည့္ခင္

အာမခံကာလႏွင့္အာမခံ၀ာာ၀န္ယူမႈႏွင့္ပတ္သက္၍

 • အာမခံအရကားျပင္ေပးမႈအတြက္ျဖစ္ေပၚလာေသာပ်က္စီးမႈသည္အာမခံတာဝန္ယူမႈလြတ္ကင္းကာလေက်ာ္လြန္ၿပီး၊အာမခံတာဝန္ယူမႈကာလ
 • အတြင္းျဖစ္ေပၚလာေသာပ်က္စီးမႈျဖစ္ရပါမည္။
 • အာမခံကာလကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္လာတင္ေသာပ်က္စီးမႈစာရင္းမ်ားအတြက္တာဝန္ယူေပးမည္မဟုတ္ပါ။

* အာမခံတာဝန္ယူမႈလြတ္ကင္းကာလသည္၁ပတ္ျဖစ္ပါသည္။

* အျမင့္ဆံုးအာမခံေပးေသာတန္ဖုိးမွာ ကားတန္ဖုိး၏ 5% ျဖစ္ပါသည္။

ပ်က္စီးတဲ့အခ်ိန္

CAROLLကုိဆက္သြယ္ပါ။

ရံုးခ်ိန္အတြင္းသာျပန္လည္ေျဖၾကားေပးပါသည္။

လုိက္နာရမည့္အခ်က္အလက္

 • 1. ကားကုမၸဏီမွသတ္မွတ္ထားေသာမွန္ကန္ေသာအသံုးျပဳနည္းႏွင့္ျပဳျပင္နည္း
 • 2. ဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားေသာအေျခခံကားစစ္ေဆးျခင္းကုိျပဳလုပ္ရန္(ကညန)
 • 3. ကားကုမၸဏီမွသတ္မွတ္ေသာပစၥည္းလဲလွယ္ရမည့္အခ်ိန္တြင္လဲလွယ္ထားရန္(ဥပမာ၊အင္ဂ်င္ဝုိင္)

* အထက္ပါအခ်က္မ်ားကုိမလုိက္နာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ေတာ့အာမမခံႏုိင္ပါ။

အာမခံထဲတြင္မပါဝင္ေသာအဓိကအခ်က္မ်ား

 • အာမခံထဲတြင္မပါေသာအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိျပင္ျခင္း
 • အာမခံအစိတ္အပုိင္းရွိCAROLLမွျပင္မေပးႏုိင္ေသာျပင္ဆင္မႈ၊အစိတ္အပုိင္း(ေလာင္စာဆီ၊အလြယ္တကူကုန္ႏုိင္ေသာပစၥည္းလဲလွယ္မႈ၊ထပ္ျဖည့္မႈစသည္)
 • CAROLL ၏ခြင့္ျပဳမႈမရွိပဲျပဳျပင္ၿပီးေနာက္မွသိရေသာျပဳျပင္မႈမ်ား
 • Road serviceႏွင့္ပတ္သက္ေသာစရိတ္မ်ား
 • CAROLLမွသတ္မွတ္ထားေသာကားဝပ္ေရွာ့မဟုတ္ပဲအျခားေနရာတြင္ျပင္ထားေသာျပဳျပင္မႈမ်ား
 • ကားျပင္ခ်ိန္တြင္ကားသြားအပ္ရန္ႏွင့္ကားျပန္ထုတ္ရန္အတြက္ေသာ္၎၊ကားမရွိေနစဥ္အတြင္းကားအစားထုိးရန္လုိအပ္ေသာစရိတ္မ်ား
 • Turbo,Super charger,Intercoolerစသည့္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာျပဳျပင္မႈမ်ား
 • Toroidal CVT,Extoroidal CVTႏွင့္ပတ္သက္ေသာျပဳျပင္မႈမ်ား
 • Hybridႏွင့္ပတ္သက္ေသာျပဳျပင္မႈမ်ား
 • Airbag,Seat belt ႏွင့္ပတ္သက္ေသာျပဳျပင္မႈမ်ား
 • သူခုိးရန္ကာကြယ္မႈစက္ကိရိယာပစၥည္းႏွင့္၎စက္ကိရိယာေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာျပဳျပင္မႈမ်ားႏွင့္တာဝန္ယူခုိင္းမႈမ်ား
 • ကားမီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာပစၥည္း၊အတြင္းအျပင္တြင္တပ္ဆင္ထားေသာမီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာျပဳျပင္မႈ
 • Original partsမ်ားကုိလဲလွယ္အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာျပဳျပင္မႈ
 • အသံုးျပဳသူကတမင္တကာ(သုိ႔)ေပါ႔ဆမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာျပဳျပင္မႈ
 • ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း၊ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားလုပ္ျခင္းျဖင့္ကာကြယ္ႏုိင္ေသာအရာကုိဒီအတုိင္းပစ္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာျပဳျပင္မႈ
 • Makerကသတ္မွတ္ေသာမွန္ကန္ေသာအသံုးျပဳမႈကုိမသံုးပဲ၊မသင့္ေလွ်ာ္ေသာအသံုးျပဳနည္း၊ကားၿပိဳင္ေမာင္းျခင္း၊ပံုမွန္မဟုတ္ေသာေနရာ၊အေျခအေနတြင္အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာျပဳျပင္မႈ
 • ျပဳျပင္ေနခ်ိန္တြင္ကားအသံုးမျပဳရျခင္းေၾကာင့္အဆင္မေျပမႈ၊ဆံုး႐ံႈးမႈ၊အလုပ္မျဖစ္မႈမ်ားအတြက္စရိတ္မ်ား
 • အရည္အေသြး၊လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚတြင္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ႐ႈိေသာ(အသံ၊တုန္ခါမႈ၊ခံစားမႈ၊ဆီစြန္းထင္မႈစသည့္)ကုိျပဳျပင္ရန္အတြက္စရိတ္မ်ား
 • မေတာ္တဆကားတုိက္မႈ၊ကားတုိက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာျပဳျပင္မႈ၊ကားတုိက္မႈအတြက္ကုန္က်ေသာျပင္ဆင္စရိတ္မ်ား
 • ငလ်င္၊ေလမုန္တုိင္း၊ေရႀကီးမႈစသည့္သဘာဝေဘးအႏၲာရာယ္မ်ား၊စစ္ျဖစ္ျခင္း၊လုယက္မႈ၊မီးေဘးစသည္တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာျပဳျပင္မႈ
 • အိမ္ေျပာင္းျခင္း၊ဖုန္းနံပါတ္ေျပာင္းျခင္းမ်ားရွိပါကCAROLLကုိဆက္သြယ္ပါ။(အာမခံရန္လုိအပ္ခ်ိန္တြင္လိပ္စာစသည္မတူပါကကားမျပင္ေပးပါ)
 • အာမခံစာခ်ဳပ္ကုိတစ္ႀကိမ္ထက္ပုိမထုတ္ေပး၍ေသခ်ာသိမ္းထားပါ။(စာခ်ဳပ္ေပ်ာက္ဆံုးပါကကားျပင္မေပးပါ)
 • ေန႔စဥ္ကားကုိစီးပြါးျဖစ္သံုးေနပါကအာမခံမေပးပါ။

အာမခံဝင္ရန္လုိအပ္ေသာအခ်က္အလက္

 • ၀ယ္သူကcaroll plan သုံးသူျဖစ္ျခင္း
 • ၁သိန္းကီလုိမိတာေအာက္ကား
 • ျပန္ျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိ(သုိ႔)အေသးစားၿပဳၿပင္ထားျခင္းသာရွိျခင္း
 • Caroll Check Sheet စစ္ေဆးမွုစာရြက္တြင္ရလဒ္ေကာင္းမြန္ေသာယာဥ္
 • ကားကုမၸဏီမွရုိက္ႏွိပ္ထားေသာခ်ယ္စီနံပါတ္အစစ္ျဖစ္ျခင္း
 • အထူးျပဳလုပ္ထားေသာကားမဟုတ္ျခင္း
 • Truck,Vanတုိ႔ျဖစ္ပါက4000ccေအာက္
 • ထုတ္လုပ္ႏွစ္၁၀ႏွစ္သက္တမ္းေအာက္ကား
 • နံပါတ္အနက္ကား
 • Scan tool ၿဖင့္စစ္ေဆးမွူုရလဒ္ေကာင္းမြန္ေသာယာဥ္
 • ခ်ယ္စီနံပါတ္သည္ဂ်ပန္ကားကုမၸဏီမွထုတ္ေသာကားျဖစ္ျခင္း
 • ကားကုမၸဏီမွသတ္မွတ္ေသာ280PSေအာက္ကားျဖစ္ျခင္း
 • ေရျမဳပ္ထားေသာကားမဟုတ္ျခင္း
 • စီးပြါးျဖစ္သံုးေသာကားမ်ားမဟုတ္ျခင္း(TAXI,BUSတုိ႔မဟုတ္ျခင္း)
 • ႏွင္းဖယ္ကား၊လွ်ပ္စစ္ကား၊ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ စြမ္းအင္အသံုးျပဳထားတဲ့ ကား(FCV)၊Hybridကား၊LPGကား၊သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုးကားစသည္တုိ႔မဟုတ္ျခင္း
 • စိတ္ႀကိဳက္ျပန္တပ္ဆင္ထားေသာကားမဟုတ္ျခင္း *သာမန္ကား၊သာမန္ကားပစၥည္းမ်ားကုိသာအာမခံေပးသည္။ * ေအာ္ရီဂ်င္နယ္မဟုတ္ေသာကားပစၥည္းမ်ားကုိသံုးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္အာမမခံပါ။
 • caroll planျဖင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္carollမွသတ္မွတ္ထားေသာကားဝပ္ေရွာ့တြင္စစ္ေဆးမႉျပဳၿပီးျပသနာမရွိေသာကားျဖစ္ျခင္း။

: သတိၿပဳရန္

 • 1. ကားျပင္ေပးရာတြင္Repeat Parts,Used Parts စသည္တုိ႔ကုိအသံုးျပဳျခင္းလဲရွိႏုိင္ပါသည္။ကားဆီအပုိင္း၊တျခားpartsမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလူႀကီးမင္းစိတ္ႀကိဳက္အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္သာလဲေပးရန္ေတာင္းဆုိ၍မရပါ။
 • 2. အာမခံဝင္ထားေသာဤကားကုိလူႀကီးမင္းစိတ္ႀကိဳက္ျပန္တပ္ဆင္ထားေၾကာင္းေတြ႕ရွိပါကဤအာမခံစာခ်ဳပ္ကုိဖ်က္သိမ္းလုိက္ၿပီဟုမွတ္ယူပါသည္။
 • 3. အာမခံအရကားျပင္ေပးၿပီးေနာက္ပုိင္း၊မဟုတ္မကန္မႈတစ္စံုတစ္ရာရွာေဖြေတြ႕ရွိပါက၊CAROLLသုိ႔ကားျပင္ခကုိျပန္ေပးရပါမည္။
 • 4. အသံုးျပဳသူေျပာင္းလြဲမႈရွိပါကစာခ်ဳပ္ကုိဖ်က္သိမ္းလုိက္ၿပီဟုမွတ္ယူပါသည္။
 • 5. စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းအတြက္ေငြျပန္မအမ္းပါ။
 • 6. caroll plan စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးကားကုိစစ္ေဆးမႉျပဳခ်ိန္တြင္အကယ္၍ကားမေကာင္းေသာေၾကာင့္အာမခံဝင္ခြင့္မရပါကCaroll lite planအျဖစ္planေျပာင္းသြားၿပီး၊ဝန္ေဆာင္ခ၏ ကြာျခားခ်က္ကုိျပန္အမ္းပါမည္။
 • 7. caroll plan စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးကားကုိစစ္ေဆးမႉျပဳခ်ိန္တြင္အကယ္၍ အလြယ္တကူကုန္ႏုိင္ေသာပစၥည္းလဲလွယ္မႈလုိအပ္လာပါက၎တန္ဖုိးကုိကားဝယ္သူကက်ခံရပါမည္။